Lemminkäisen osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2015: Tase vahvistui ja kassavirta oli selvästi positiivinen

2015-04-29 09_52_33-Osavuosikatsaus_2015_Q1.pdf - Nitro Pro 9 (Expired Trial)

Tammi–maaliskuu 2015 (1–3/2014)

 • Liikevaihto oli 289,6 milj. euroa (279,2).
 • Saadut tilaukset tammi–maaliskuussa olivat 387,4 milj. euroa (412,8).
 • Liikevoitto oli -18,1 milj. euroa (-17,3), mikä oli -6,2 prosenttia (-6,2) liikevaihdosta.
 • Katsauskauden tulos oli -19,6 milj. euroa (-19,9).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,96 euroa (-1,04).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 10,7 milj. euroa (-102,2).
 • Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 1 617,3 milj. euroa (1 901,2).
 • Omavaraisuusaste oli 37,9 % (32,5) ja nettovelkaantumisaste 50,5 % (98,9).
 • Sidottu pääoma oli 554,4 milj. euroa (691,1).
 • Korollinen nettovelka oli 198,7 milj. euroa (364,2).
 • Vuoden alusta yhtiö siirtyi uuteen segmenttijakoon. Lemminkäisen neljä liiketoimintasegmenttiä ovat: päällystys, infraprojektit, Suomen talonrakentaminen ja Venäjän toiminnot.
Avainluvut, IFRS 1-3/2015 1-3/2014 Muutos 1-12/2014
Liikevaihto M€ 289,6 279,2 10,4 2 044,5
   Päällystys M€ 64,4 60,0 4,4 907,5
   Infraprojektit M€ 58,9 59,6 -0,7 286,0
   Suomen talonrakentaminen M€ 131,3 115,9 15,4 539,0
   Venäjän toiminnot M€ 18,6 16,0 2,6 196,1
   Muut erät M€ 16,4 27,7 -11,3 115,9
Liikevoitto M€ -18,1 -17,3 -0,8 36,3
   Päällystys M€ -27,0 -20,1 -6,9 32,2
   Infraprojektit M€ 0,8 1,9 -1,1 7,2
   Suomen talonrakentaminen M€ 7,3 6,1 1,2 9,3
   Venäjän toiminnot M€ 1,1 -1,4 2,5 19,7
   Muut erät M€ -0,3 -3,7 3,4 -32,2
Liikevoitto-% % -6,2 -6,2 1,8
   Päällystys % -41,8 -33,5 3,5
   Infraprojektit % 1,3 3,2 2,5
   Suomen talonrakentaminen % 5,5 5,3 1,7
   Venäjän toiminnot % 6,0 -8,8 10,1
Tulos ennen veroja M€ -23,8 -24,5 0,7 -1,7
Jatkuvien toimintojen tulos M€ -19,6 -20,2 0,6 -5,0
Katsauskauden tulos M€ -19,6 -19,9 0,3 18,1
Jatkuvien toimintojen tulos/osake -0,96 -1,05 0,09 -0,68
Katsauskauden tulos/osake -0,96 -1,04 0,08 0,40
Liiketoiminnan rahavirta1) M€ 10,7 -102,2 112,9 -54,8

1) 1–3/2014 ja 1–12/2014: Liiketoiminnan rahavirta sisältää asfalttikartelliin liittyviä maksettuja vahingonkorvauksia 60 milj. euroa.

Avainluvut, IFRS 31.3.2015 31.3.2014 Muutos 31.12.2014
Tilauskanta, jatkuvat toiminnot M€ 1 617,3 1 901,2 -283,9 1 456,1
Sidottu pääoma M€ 554,4 691,1 -136,7 590,4
Taseen loppusumma M€ 1 206,4 1 306,5 -100,1 1 257,8
Korollinen nettovelka M€ 198,7 364,2 -165,5 213,6
Omavaraisuusaste1) % 37,9 32,5 37,1
Nettovelkaantumisaste2) % 50,5 98,9 51,8
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk % 13,2 -5,7 13,5

1) Omavaraisuusaste, mikäli hybridilaina käsiteltäisiin vieraana pääomana: 3/2015: 24,6 %, 3/2014: 20,3 % ja 12/2014: 24,6 %.
2) Nettovelkaantumisaste, mikäli hybridilaina käsiteltäisiin vieraana pääomana: 3/2015: 132,0 %, 3/2014: 218,7 % ja 12/2014: 128,4 %

Ohjeistus vuodelle 2015

Tulosohjeistus vuodelle 2015 pysyy ennallaan. Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2015 sen liikevaihto ei kasva vuoden 2014 tasosta (2 044,5 milj. euroa). Liikevoiton (IFRS) vuonna 2015 yhtiö odottaa paranevan vuoteen 2014 verrattuna (36,3 milj. euroa).

Toimitusjohtaja Casimir Lindholm:

”Vuoden ensimmäisen neljänneksen tappio kasvoi edellisvuodesta, mihin en voi olla tyytyväinen”, toteaa Lemminkäisen toimitusjohtaja Casimir Lindholm. ”Päällystys-segmentissä kannattavuuttamme heikensivät vaihto-omaisuuden arvonalentumiskirjaukset sekä yksittäisten projektien kateheikennykset. Alkuvuoden tilauskantamme on kuitenkin kasvanut viime vuotta nopeammin etenkin Suomen, Ruotsin ja Norjan päällystyksessä. Lisäksi infrarakentamisen kysyntä on edelleen hyvä päämarkkina-alueellamme. Jatkamme kuluvana vuonna operatiivista tehokkuuttamme parantavia toimenpiteitä, ja saatamme loppuun Deliver 2014 -kustannussäästöohjelman. Uskon, että tavoittelemamme 30 miljoonaa euroa kevyempi kulurakenne näkyy täysimääräisenä vuoden 2015 operatiivisessa tuloksessamme.”

”Suomen talonrakentamisessa tulostamme paransi pääkaupunkiseudun asunto- ja toimitilatuotanto. Epävarman markkinatilanteen johdosta olemme vähentäneet omaperusteisten asuntojen aloituksia. Venäjän toiminnoissa kannattavuuttamme paransi hyvin sujunut asuntomyynti toimintaympäristön epävakaudesta huolimatta. Päätimme kuitenkin luopua rakennuttajan roolista suunnitteilla olevasta noin 2 000 asunnon kohteessa Pietarissa, jossa riskitaso olisi ollut meille liian suuri. Neuvottelut hankkeen muista toteutusvaihtoehdoista ovat käynnissä.”

”Sidottu pääomamme on pienentynyt selvästi viime vuodesta. Olemme mm. tehostaneet laskutustamme, myyneet ydinliiketoimintaan kuulumattomia omaisuuseriä sekä optimoineet asuntotuotantoamme markkinatilannetta ja riskinsietokykyämme vastaavaksi. Pääomien vapautuminen yhdessä hyvin sujuneen asuntomyynnin kanssa näkyivät myös positiivisena liiketoiminnan kassavirtana. Aiempaa vahvempi tase ja yksittäisten projektien riskitason pienentäminen antavat meille hyvän pohjan liiketoimintamme kehittämiselle ja kilpailuasemamme vahvistamiselle”, toteaa Lindholm.

Markkinanäkymät

Suomessa kokonaisrakentamisen määrä vuonna 2015 pysynee edellisvuoden tasolla. Korjausrakentaminen kannattelee koko talonrakentamista. Infrarakentamisen markkinatilannetta tukevat kasvukeskusten käynnissä olevat ja tulevat suurhankkeet. Julkisen sektorin heikko taloustilanne saattaa vähentää perusväylänpidon panostuksia ja kasvattaa valtion väyläinfran korjausvelkaa entisestään. Kasvava inframarkkina Skandinaviassa houkuttelee maihin suuria keskieurooppalaisia rakennusliikkeitä, mikä lisää alan hintakilpailua. Venäjällä taloudellinen ja poliittinen tilanne pysyy edelleen epävarmana ja ruplan heilahtelu lisää liiketoimintaympäristön epävakautta. Hinnat nousevat palkkoja nopeammin, mikä heikentää kuluttajien ostovoimaa ja voi hidastaa asunnonostoaikeita. Baltian maissa infrarakentamisen markkinatilanne pysynee nykyisellään.


Osavuosikatsaus_2015_Q1.pdf