Lemminkäiseltä heikko toinen neljännes

2015-07-29 14_01_29-Osavuosikatsaus_2015_Q2.pdf - Nitro Pro 9 (Expired Trial)

Huhti–kesäkuu 2015 (4–6/2014)

 • Saadut tilaukset olivat 423,0 milj. euroa (602,0)
 • Liikevaihto oli 492,1 milj. euroa (510,5)
 • Liikevoitto oli 15,6 milj. euroa (14,8), mikä oli 3,2 prosenttia (2,9) liikevaihdosta.
 • Katsauskauden tulos oli 5,0 milj. euroa (28,2). Jatkuvien toimintojen tulos oli 5,0 milj. euroa (5,3).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (1,24). Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (0,13).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 23,5 milj. euroa (-25,5).
 • Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 33,1 % (32,1) ja nettovelkaantumisaste 57,2 % (85,4).
 • Korollinen nettovelka katsauskauden lopussa oli 211,7 milj. euroa (339,9).

Tammi–kesäkuu 2015 (1–6/2014)

 • Saadut tilaukset olivat 809,2 milj. euroa (1 014,8)
 • Liikevaihto oli 781,8 milj. euroa (789,8)
 • Liikevoitto oli -2,4 milj. euroa (-2,5), mikä oli -0,3 prosenttia (-0,3) liikevaihdosta.
 • Katsauskauden tulos oli -14,7 milj. euroa (8,3). Jatkuvien toimintojen tulos oli -14,7 milj. euroa (-14,9).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,90 euroa (0,20). Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli -0,90 euroa (-0,92).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 26,0 milj. euroa (-128,1).

Ohjeistus vuodelle 2015

Tulosohjeistus vuodelle 2015 pysyy ennallaan. Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2015 sen liikevaihto ei kasva vuoden 2014 tasosta (2 044,5 milj. euroa). Liikevoiton (IFRS) vuonna 2015 yhtiö odottaa paranevan vuoteen 2014 verrattuna (36,3 milj. euroa).

 

Avainluvut, IFRS 4-6/
2015
4-6/
2014
Muutos
Q2/15 vs. Q2/14
1-6/
2015
1-6/
2014
Muutos H1/15 vs. H1/14 1-12/ 2014
Liikevaihto M€ 492,1 510,5 -18,4 781,8 789,8 -8,0 2 044,5
   Päällystys M€ 258,8 243,8 15,0 323,2 303,8 19,4 907,5
   Infraprojektit M€ 65,7 75,5 -9,8 124,6 135,1 -10,5 286,0
   Suomen
talonrakentaminen
M€ 127,0 135,2 -8,2 258,3 251,1 7,2 539,0
   Venäjän toiminnot M€ 17,4 34,1 -16,7 36,0 50,1 -14,1 196,1
   Muut erät M€ 23,3 21,9 1,4 39,7 49,6 -9,9 115,9
Liikevoitto M€ 15,6 14,8 0,8 -2,4 -2,5 0,1 36,3
   Päällystys M€ 15,2 14,3 0,9 -11,8 -5,8 -6,0 32,2
   Infraprojektit M€ 4,3 -0,3 4,6 5,1 1,6 3,5 7,2
   Suomen
talonrakentaminen
M€ -3,4 5,9 -9,3 3,8 12,0 -8,2 9,3
   Venäjän toiminnot M€ 1,4 0,4 1,0 2,5 -1,0 3,5 19,7
   Muut erät M€ -1,9 -5,5 3,6 -2,1 -9,2 7,1 -32,2
Liikevoitto-% % 3,2 2,9 -0,3 -0,3 1,8
   Päällystys % 5,9 5,9 -3,6 -1,9 3,5
   Infraprojektit % 6,6 -0,4 4,1 1,2 2,5
   Suomen talonrakentaminen % -2,7 4,4 1,5 4,8 1,7
   Venäjän toiminnot % 8,1 1,2 7,0 -2,0 10,1
Tulos ennen veroja M€ 10,2 7,3 2,9 -13,7 -17,1 3,4 -1,7
Jatkuvien toimintojen tulos M€ 5,0 5,3 -0,3 -14,7 -14,9 0,2 -5,0
Katsauskauden tulos M€ 5,0 28,2 -23,2 -14,7 8,3 -23,0 18,1
Jatkuvien toimintojen tulos/osake 0,05 0,13 -0,08 -0,90 -0,92 0,02 -0,68
Katsauskauden tulos/osake 0,05 1,24 -1,19 -0,90 0,20 -1,10 0,40
Liiketoiminnan rahavirta1) M€ 23,5 -25,5 49,0 26,0 -128,1 154,1 -48,4

1) 1–6/2014 ja 1–12/2014: Liiketoiminnan rahavirta sisältää asfalttikartelliin liittyviä maksettuja vahingonkorvauksia 60 milj. euroa.

Avainluvut, IFRS 30.6.2015 30.6.2014 Muutos
Q2/15 vs. Q2/14
31.3.2015 Muutos Q1/15 vs. Q2/15 31.12.2014
Tilauskanta, jatkuvat toiminnot M€ 1 667,1 2 086,8 -419,7 1 617,3 49,8 1 456,1
Sidottu pääoma M€ 547,0 697,0 -150,0 554,4 -7,4 590,4
Taseen loppusumma M€ 1 292,3 1 463,4 -171,1 1 206,4 85,9 1 257,8
Korollinen nettovelka M€ 211,7 339,9 -128,2 198,7 13,0 213,6
Omavaraisuusaste1) % 33,1 32,1 37,9 37,1
Nettovelkaantumisaste2) % 57,2 85,4 50,5 51,8
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk % 10,9 0,2 13,2 13,5

1) Omavaraisuusaste, mikäli hybridilaina käsiteltäisiin vieraana pääomana: 6/2015: 23,1 %, 6/2014: 20,9 % ja 12/2014: 24,6 %.

2) Nettovelkaantumisaste, mikäli hybridilaina käsiteltäisiin vieraana pääomana: 6/2015: 125,2 %, 6/2014: 184,4 % ja 12/2014: 128,4 %.

Taulukon tunnusluvut sisältävät myytäväksi luokiteltuihin omaisuuseriin kuuluvat erät.
Toimitusjohtaja Casimir Lindholmin kommentti:

”Lemminkäisen toisen neljänneksen liikevaihto ja liikevoitto olivat viime vuoden tasolla”, toteaa toimitusjohtaja Casimir Lindholm. ”Tuloksemme parani kaikissa liiketoimintasegmenteissä, paitsi Suomen talonrakentamisessa. Segmentin kannattavuutta rasittivat noin 5 milj. euron kuluerät, jotka muodostuivat mm. tonttien myyntitappioista sekä takuukorjaustöihin liittyvistä varauksista. Päällystyksessä bitumin hinnan lasku on kasvattanut päällysteiden kokonaismääriä, mutta samalla alentanut yksikköhintoja. Infraprojekteissa tulos kehittyi myönteisesti. Koemme, että markkinatilanne infrarakentamisessa päämarkkina-alueellamme on edelleen vahva. Meidän on jatkettava toimintamme tehostamista markkinatilanteessa, jossa kova kilpailutilanne heijastuu urakoiden hintatasoon nyt myös Suomessa.”

”Tilauskantamme oli viime vuotta pienempi. Eniten tilauskanta laski Venäjällä, jossa emme ole käynnistäneet uusia asuntohankkeita. Infraprojekteissa voitimme kesäkuussa uusia urakoita yhteensä 80 milj. eurolla, jotka eivät näy katsauskauden tilauskannassa.”

”Olemme jatkaneet ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen ja omaisuuserien myyntiä strategiamme mukaisesti. Katsauskaudella ja hieman sen jälkeen luovuimme Ruotsin talonrakentamisesta sekä teiden huolto- ja ylläpitoliiketoiminnasta Norjassa. Näiden toimenpiteiden negatiivinen tulosvaikutus vuoden toisella neljänneksellä oli yhteensä noin 3 milj. euroa. Olemme lisäksi jatkaneet ei-strategisten tonttien ja kiviainesalueiden myyntejä. Näillä toimenpiteillä tehostamme pääomiemme käyttöä ja parannamme tulostamme pitkällä aikavälillä.”

”Liiketoimintamme kassavirta oli positiivinen ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä. Sidottu pääomamme ja korollinen velkamme ovat selvästi viime vuotta pienemmät. Olemme päässeet tähän vähentämällä investointeja, tehostamalla laskutustamme sekä sopeuttamalla asuntotuotantoa kysyntää vastaavaksi. Katsauskaudella toteutimme hybridilainamme osittaisen takaisinoston ja ostimme velkakirjoja takaisin käteisellä yhteensä 27,1 miljoonan euron nimellisarvosta. Aiempaa vahvempi taseemme ja hyvin onnistunut Deliver 2014 -kustannussäästöohjelma luovat hyvän pohjan liiketoimintamme jatkuvalle kehittämiselle ja kilpailuasemamme vahvistamiselle”, toteaa Lindholm.
Markkinatilanne

Suomessa kokonaisrakentamisen määrä pysynee vuonna 2015 viime vuoden tasolla. Käynnissä olevat infrahankkeet eivät riitä kääntämään infrarakentamista kasvuun. Talonrakentamisessa korjausrakentaminen jatkaa kasvuaan, mutta uudisrakentamisen odotetaan heikkenevän joitakin prosentteja viime vuodesta. Uusia asuntoja aloitetaan arviolta 23 500 (2014: 24 500). Päällystysmäärät ovat kasvussa, mutta bitumin halpeneminen rajoittaa liikevaihdon kasvua. Ruotsissa ja Norjassa infrarakentamista tukevat suuret väylähankkeet ja investoinnit energiatuotannon korjaamiseen ja uusimiseen. Venäjällä comfort-luokan asuntojen kysyntä on viime vuodesta jonkin verran laskenut. Baltian maissa infrarakentamisen kysyntä on pysynyt vakaana. (Lähde: Euroconstruct kesäkuu/2015)


Osavuosikatsaus_2015_Q2.pdf