Komissio haluaa lisätä suojelua asbestin haitoilta ja päästä asbestista kokonaan eroon

Asbesti on erittäin vaarallinen, syöpää aiheuttava aine, jota on edelleen monissa rakennuksissa ja josta monet vältettävissä olevat kuolemantapaukset EU:ssa johtuvat. Komissio esittelee tänään kokonaisvaltaisen toimintatavan, jolla ihmisiä ja ympäristöä voidaan suojella paremmin asbestin haitoilta. Tavoitteena on päästä asbestin käytöstä tulevaisuudessa kokonaan eroon.

Pakettiin kuuluvat seuraavat osat:

Tiedonanto: Tavoitteena kokonaan asbestiton tulevaisuus. Tiedonannossa asbestin käyttöä tarkastellaan eri näkökulmista asbestin aiheuttamien sairauksien diagnosoinnin ja hoidon kehittämisestä aina asbestin tunnistamiseen ja turvalliseen poistamiseen sekä asbestijätteen käsittelyyn.

Ehdotus asbestialtistuksesta työssä annetun direktiivin muuttamisesta. Direktiivissä olevia työperäisen asbestialtistuksen raja-arvoja aiotaan tuntuvasti laskea työntekijöiden suojelun parantamiseksi.

Asbesti kiellettiin EU:ssa kaikissa muodoissaan vuonna 2005, mutta vanhoissa rakennuksissa sitä on edelleen. Asbesti on uhka terveydelle etenkin silloin, kun asbestia sisältävät materiaalit altistuvat käsittelylle esimerkiksi rakennuksia remontoidessa, jolloin asbestikuituja vapautuu ilmaan ja joutuu hengitysteihin.

Jopa 78 prosenttia jäsenvaltioissa havaituista työperäisistä syövistä liittyy asbestiin. Ilmasta hengitysteihin joutuneet asbestikuidut saattavat aiheuttaa esimerkiksi mesoteliooman tai keuhkosyövän. Altistumisen ja ensimmäisten taudin oireiden ilmaantumisen välillä on tyypillisesti noin 30 vuoden viive.

Asbestille altistumisesta koituvien terveysriskien torjuminen on siis olennaisen tärkeää paitsi ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemisen, myös ihmisarvoisten elin- ja työolojen takaamisen kannalta. Kysymyksellä on huomattava merkitys myös vihreässä siirtymässä sekä EU:n pyrkimyksessä lisätä rakennusten peruskorjausastetta. Peruskorjaamalla saadaan aikaan terveellisemmät ja miellyttävämmät asuinolot sekä pienennetään energiakustannuksia. Samalla kuitenkin kasvaa myös etenkin rakennustyöntekijöiden asbestille altistumisen riski.

Tänään esitetyt toimet ovat osa EU:n syöväntorjuntasuunnitelman ennaltaehkäisyä koskevaa pilaria, ja niillä edistetään myös Euroopan vihreän kehityksen ohjelmansaasteettomuustoimintasuunnitelman jaEuroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin tavoitteita.

Tavoitteena päästä asbestista jatkossa kokonaan eroon

Komission tavoitteena on varjella ihmisiä asbestille altistumiselta ja ehkäistä tuleville sukupolville koituvia riskejä. Tätä varten komissio esittää kattavaa, kansanterveystoimiin pohjautuvaa lähestymistapaa, jonka tavoitteet ovat seuraavat:

Tuen lisääminen asbestiperäisistä sairauksista kärsiville.

Komissio kuulee työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavaa kolmikantaista komiteaa siitä, olisiko asbestiperäiset sairaudet syytä katsoa ammattitaudeiksi.

Komissio on ehdottanut EU:n uutta lähestymistapaa syövän havaitsemiseen. Siihen kuuluu mm. vuonna 2003 syöpäseulonnasta annetun neuvoston suosituksen saattaminen ajan tasalle.

Työntekijöiden tehokkaampi suojaaminen asbestilta. Komissio aikoo

esittää tänään asbestialtistuksesta työssä annetun direktiivin tarkistamista siten, että direktiivissä mainittuja työperäisen asbestialtistuksen raja-arvoja lasketaan tuntuvasti

päivittää suuntaviivat, joista jäsenmaat, työnantajat ja työntekijät saavat tukea tarkistetun direktiivin täytäntöönpanossa

käynnistää asbestin turvallista poistamista koskevan tiedotuskampanjan.

Rakennuksissa olevaa asbestia koskevan tiedon lisääminen. Komissio aikoo

esittää rakennuksissa olevan asbestin seulontaa ja rekisteröintiä koskevan lainsäädäntöehdotuksen, jonka osana jäsenvaltioita pyydetään laatimaan kansalliset asbestinpoistamisstrategiat

esittää lainsäädäntöä, jolla otetaan käyttöön digitaaliset rakennuspäiväkirjat, jotka helpottavat kaiken rakennukseen liittyvän tiedon jakamista ja käyttöä suunnitteluvaiheesta rakentamiseen ja lopulta purkamiseen saakka.

Asbestin turvallisesta ja saasteettomasta hävittämisestä huolehtiminen. Komissio aikoo

tarkistaa EU:n rakennus- ja purkujätteen käsittely- ja kierrätysmallia sekä rakennusten purku- ja kunnostustöitä edeltäviä jätehuoltotarkastuksia koskevia ohjeita

aloittaa tutkimuksen, jolla kartoitetaan asbestijätteen käsittelykäytäntöjä ja uusia jätehuoltotekniikoita.

Jäsenvaltiot voivat hakea elpymis- ja palautumistukivälineestäEuroopan sosiaalirahasto plussasta ja Euroopan aluekehitysrahastosta EU-rahoitusta ehkäisevään terveydenhuoltoon ja asbestisairauksien hoitoon sekä peruskorjauksiin ja asbestin turvalliseen poistamiseen.

EU aikoo myös olla jatkossakin johtavassa asemassa maailmanlaajuisissa asbestintorjuntapyrkimyksissä ja pitää kysymystä esillä esimerkiksi Rotterdamin yleissopimuksen osapuolten konferenssissa, Kansainvälisessä työjärjestössä sekä G7- ja G20-maiden kokouksissa.

Työntekijöiden suojeleminen asbestialtistukselta

Kaikkein suurimmassa vaarassa altistua syöpää aiheuttavalle asbestille ovat työntekijät. Heidän suojelunsa parantamiseksi komissio esittää tänään ehdotuksen asbestialtistuksesta työssä annetun direktiivin muuttamisesta. Direktiiviä muutetaan esimerkiksi siten, että työperäisen asbestialtistuksen raja-arvoa pienennetään kymmenesosaan entisestä (ennen 0,1 kuitua (k) cm³:ssa, nyt 0,01 k/cm³). Muutokseen on päädytty uusimman tieteellisen ja teknisen tiedon perusteella.

Ehdotus – kuten myös valistus sekä entistä kehittyneempi ehkäisevä terveydenhuolto ja asbestisairauksien hoito – auttaa osaltaan EU:n syöväntorjuntaan liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa. Ehdotuksella myös luodaan tasapuoliset toimintaedellytykset eri puolilla EU:ta toimiville yrityksille ja pienennetään sairaanhoidon kustannuksia.

Mitä seuraavaksi tapahtuu

Komissio kehottaa kaikkia EU:n toimielimiä, jäsenvaltioita, työmarkkinaosapuolia ja muita sidosryhmiä tehostamaan toimiaan, jotta nykyiset ja tulevat sukupolvet saavat elää kokonaan asbestittomassa EU:ssa. Asbestialtistuksesta työssä annetun direktiivin muuttamista koskevasta komission ehdotuksesta keskustellaan seuraavaksi Euroopan parlamentissa ja jäsenvaltioissa. Komissio kehottaa niitä hyväksymään ehdotuksen pikaisesti. Kun ehdotus on hyväksytty, jäsenvaltioilla on kaksi vuotta aikaa saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Komission jäsenet kommentoivat asiaa seuraavasti:

Työllisyysasioista ja sosiaalisista oikeuksista vastaava komissaari Nicolas Schmit palauttaa mieleen työntekijöiden suojelemista asbestilta koskevan Euroopan parlamentin mietinnön, joka hyväksyttiin vuosi sitten. ”Mietinnössä esitettyjen toimintakehotusten johdosta komissio esittää nyt toimenpiteitä, joilla parannetaan työntekijöiden suojelua ja otetaan aimo harppaus kohti kokonaan asbestitonta Eurooppaa. Jopa 78 prosenttia jäsenvaltioissa havaituista työperäisistä syövistä liittyy asbestiin. Tänään ehdotettavalla muutosdirektiivillä vähennetään merkittävästi työntekijöiden altistumista asbestille sekä parannetaan työnantajille annettavaa koulutusta ja ohjausta.

Terveydestä ja elintarviketurvallisuudesta vastaava komissaari Stella Kyriakides lisää, että ennaltaehkäisy toimii tehokkaammin kuin mitkään syöpähoidot. ”Syövistä 40 prosenttia on ehkäistävissä, ja siksi ennaltaehkäisy on kaikkein tehokkain pitkän aikavälin strategia. Osana EU:n syöväntorjuntasuunnitelmaan kuuluvia toimia haluamme ehkäistä syöpää vähentämällä altistumista vaarallisille aineille. Asbesti on niistä yksi. Tänään esitetyt ehdotukset ovat yksi EU:n syöväntorjuntasuunnitelman merkittävistä tuotoksista ja uusi askel kohti vahvaa Euroopan terveysunionia.”

Tausta

Tänään annetussa tiedonannossa esitetyt toimet ovat jatkoa Euroopan parlamentin 20. lokakuuta 2021 hyväksymälle mietinnölle työntekijöiden suojelemisesta asbestilta. Komission puheenjohtaja von der Leyen sitoutui poliittisissa suuntaviivoissaan vastaamaan asianmukaisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 225 artiklan mukaisiin mietintöihin noudattaen kaikilta osin suhteellisuuden, toissijaisuuden ja paremman lainsäädännön periaatteita.

Asbestin kaltaisille syöpää aiheuttaville aineille tapahtuvan altistumisen tehokas vähentäminen on osa EU:n syöväntorjuntasuunnitelmaa ja saasteettomuustoimintasuunnitelmaa. Komissio ilmoitti vuoden 2022 työohjelmassaan ja työterveyttä ja -turvallisuutta koskevassa EU:n strategiakehyksessä kaudelle 2021–2027, että se aikoo antaa ehdotuksen työperäisen asbestialtistuksen raja-arvon laskemisesta. Myös Euroopan tulevaisuuskonferenssin yhteydessä EU:n kansalaiset toivat esiin asbestialtistuksesta työssä annetun direktiivin tarkistamisen tärkeyden. Tänään annettavan ehdotuksen pohjana on laaja kuulemisprosessi, jossa on hyödynnetty työmarkkinaosapuolten kaksivaiheista kuulemista, sekä tiivis yhteistyö tutkijoiden sekä työntekijöiden, työnantajien ja jäsenvaltioiden edustajien kanssa.

Työperäiset syövät ovat tärkein työperäisten kuolemantapausten syy EU:ssa, ja työperäisiksi todetuista syövistä jopa 78 prosenttia liittyy asbestiin. Pelkästään vuonna 2019 EU:ssa kuoli yli 70 000 ihmistä työssä aiemmin tapahtuneen asbestialtistuksen vuoksi. On arvioitu, että tälläkin hetkellä asbestille altistuu 4,1–7,3 miljoonaa työntekijää, joista 97 prosenttia työskentelee rakennusalalla ja kaksi prosenttia jätehuollossa. EU on ryhtynyt toimiin asbestista aiheutuvien riskien poistamiseksi, ja kuluneen 40 vuoden aikana asbestin käyttöä rajoitettiin, kunnes se kiellettiin kokonaan vuonna 2005.

Ennen kieltoa on valmistunut kuitenkin yli 220 miljoonaa yksittäistä rakennusta, joten todennäköistä on, että monet rakennukset sisältävät edelleen asbestia ja muodostavat näin terveysuhan. Myös asbestijätettä joudutaan edelleen käsittelemään ja hävittämään. Rakennusten perusparannusaallolla pyritään nostamaan rakennusten perusparannusaste vähintään kaksinkertaiseksi vuoteen 2030 mennessä, mikä korostaa entisestään tarvetta asbestin torjuntaa koskevalle kokonaisvaltaiselle toimintatavalle. Joulukuussa 2021 esitetyssä ehdotuksessa rakennusten energiatehokkuudesta annetun direktiivin muuttamisesta todetaan, että jäsenmaiden olisi tuettava nykyisen rakennuskannan energiatehokkuuden parantamista ja edistettävä näin sisäilman terveellisyyttä esimerkiksi poistamalla rakennuksista asbestin kaltaiset vaaralliset aineet.

Lisätietoa

Kysymyksiä ja vastauksia: Tavoitteena kokonaan asbestiton tulevaisuus

Tiedote: Ihmisten suojeleminen asbestilta

Tiedonanto: Tavoitteena kokonaan asbestiton tulevaisuus

Ehdotus asbestialtistuksesta työssä annetun direktiivin muuttamisesta