Vartiosaaren osayleiskaava kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn

da7ee456-ffe7-40dc-a732-9741b2343fe6-main_image

Ilmakuvasovitus havainnollistaa yhden vaihtoehdon Vartiosaaren osayleiskaavan toteuttamiseksi. Kuva: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee Vartiosaaren osayleiskaavan ehdotusta tiistaina 24. marraskuuta.

Kaavaehdotuksessa esitetään, että Vartiosaaresta rakennetaan tiivis saaristokaupunginosa, johon tulisi asumisen lisäksi virkistyspalveluja kaikille helsinkiläisille. Asuntoja saareen rakennettaisiin 5 000–7 000 asukkaalle.

Vartiosaareen tulisi sekä omistus- että vuokra-asuntoja kerros- ja pientaloissa. Pääosa uudisrakentamisesta sijoittuisi Vartiosaaren keskiosiin maastoa myötäileväksi kukkulakaupungiksi. Rantavyöhykkeen kulttuurihistoriallisesti arvokasta huvila-aluetta täydennettäisiin maltillisesti pientaloilla asuin- ja palvelukäyttöön. Suunnittelun tavoitteena on energiatehokas kaupunkirakenne sekä ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä rakentaminen.

– Rantojen huvilaympäristö, monipuolinen luonto ja meri tekevät Vartiosaaresta ainutlaatuisen asuinalueen, kaupunkisuunnitteluviraston projektipäällikkö Ritva Luoto kertoo.

Vartiosaari yhdistettäisiin Laajasaloon Reposalmen yli rakennettavalla sillalla. Vartiosaaren joukkoliikenne hoidettaisiin raitiovaunuilla, jotka ajaisivat Laajasalon kautta Kruunusiltoja pitkin keskustaan. Lautakunnan aiemman päätöksen mukaisesti kaava sisältää määräyksen, jonka mukaan kerrostalovaltaista asuinrakentamista ei saa aloittaa ennen kuin raitiovaunuyhteydestä on tehty sitova päätös.

Kaavassa on siltayhteys myös Ramsinsalmen yli Vuosaareen, mikä mahdollistaa raitiotien jatkamisen myöhemmin Vuosaareen asti. Sillan kautta kulkisi myös keskustasta Vuosaareen johtava pyöräilybaana. Autoliikennettä Ramsinsalmen sillalle ei tulisi.

Siltojen rakentaminen toisi Vartiosaaren merelliset virkistysalueet nykyistä paremmin kaikkien kaupunkilaisten käyttöön. Saaren ympäri tehtäisiin luonto- ja huvilakulttuurikohteita hyödyntävä rantareitti, ja rantoja avattaisiin julkiseen käyttöön. Alueesta on valmistunut erillinen virkistysalue- ja maisemasuunnitelma.

– Virkistyskäytön lisääntyminen edistäisi Vartiosaaren arvokkaiden huviloiden säilymistä. Huviloiden kehittäminen ja remontointi tulee taloudellisesti mahdolliseksi, kun niillä on riittävästi käyttäjiä, Ritva Luoto sanoo.

Vartiosaari on taloudellisesti ja teknisesti otollinen kohde asuntorakentamiselle. Se on lähellä keskustaa ja valmiin kaupunkirakenteen keskellä eikä saaren maaperä edellytä mittavia esirakennustöitä.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksynnän jälkeen kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot, ja se tulee nähtäville muistutuksia varten. Lausunnot ja muistutukset käsitellään lautakunnassa keväällä 2016, minkä jälkeen ehdotus etenee kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätettäväksi viimeistään syksyllä 2016.

Päätöksentekoon tuleva kaavaehdotus on pääosin saman sisältöinen kuin lautakunnan viime keväänä hyväksymä kaavaluonnos. Joitakin huvila-alueen ja sen lähellä olevien asuinkorttelien määräyksiä on tarkennettu mielipiteiden perusteella. Lisäksi kaavaa on tarkennettu mm. energiatehokkuutta, hulevesiä ja lepakoita koskevien määräysten osalta, ja baanayhteys on siirretty virkistysalueelta kokoojakadun varteen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti Helsingin uuden yleiskaavan käsittelyn yhteydessä 10. marraskuuta, että Vartiosaaren tulevat ratkaisut päätetään osayleiskaavassa.