Varsinais-Suomen ELY-keskus: ELY-keskus antanut lausuntonsa NCC Roads Oy:n kierrätysterminaalihankkeen YVA-selostuksesta

Arvioitavana hankkeena on kierrätysterminaalien perustaminen Turun seudulla jo toimiville louhosalueille.

Kierrätysterminaalitoimintaan kuuluvat sijoituspaikasta riippuen ylijäämämaiden vastaanotto, käsittely ja läjitys, rakennustoiminnan jätteiden ja ylijäämälouheen vastaanotto ja käsittely, haitta-ainepitoisuuksiltaan alemman ohjearvon alittavien maiden vastaanotto ja läjitys sekä asfaltin valmistus asfalttiasemilla. Lisäksi Hujalan ja Vaisten alueella louhintaa on suunniteltu laajennettavan. Kierrätysterminaalit sijoittuvat olemassa oleville NCC Roads Oy:n louhosalueille. Suunniteltuja kierrätysterminaalien alueita ovat Isosuon alue Maskun kunnassa, Hujalan alue Ruskon kunnassa sekä Vaisten alue Turun kaupungissa. Toiminnat vaihtelevat sijoituspaikoittain. Sijoituspaikkavaihtoehtojen lisäksi hankevaihtoehtojen toiminnat eroavat toisistaan. Vaihtoehdoista voidaan toteuttaa useampi, jos ne todetaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä toteuttamiskelpoisiksi.

Vaihtoehto VE 0, hanketta ei toteuteta

Vaihtoehdossa VE 0 hanketta ei toteuteta. Toimintaa jatketaan Isosuolla, Hujalassa ja Vaisten alueilla nykyisten maa-ainesten ottamislupien ja ympäristölupien mukaisesti eikä alueille tuoda uusia toimintoja.

Vaihtoehto VE 1, Isosuo

Vaihtoehdossa VE 1 kierrätysterminaali sijoittuu Isosuon alueelle. Kiviaineksen louhinta ja murskaus jatkuvat nykyisten lupien mukaisesti. Uusia toimintoja ovat: ylijäämämaiden vastaanotto, jalostus ja myynti; rakennustoiminnan jätteiden vastaanotto ja käsittely; ylijäämälouheen vastaanotto ja murskaus sekä asfaltin valmistus. Toiminnan arvioidaan jatkuvan alueella 30 vuotta.

Vaihtoehto VE 2a, Hujala

Vaihtoehdossa VE 2 kierrätysterminaali sijoittuu Hujalan alueelle. Kiviaineksen louhinta ja murskaus jatkuvat nykyisten lupien mukaisesti. Uusia toimintoja ovat: ylijäämämaiden vastaanotto, jalostus, myynti ja läjitys (määrä yhteensä 925 000 m3); rakennustoiminnan jätteiden vastaanotto ja käsittely; ylijäämälouheen vastaanotto ja murskaus; asfaltin valmistus ja kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävän maa-aineksen vastaanotto ja loppusijoitus. Maankaatopaikka toiminnan arvioidaan kestävän noin 5 vuotta. Muun toiminnan arvioidaan jatkuvan alueella 30 vuotta.

Vaihtoehto VE 2b, Hujalan kierrätysterminaali ja louhinnan laajentaminen

Vaihtoehdossa VE 2b kierrätysterminaali sijoittuu Hujalan alueelle. Uusia toimintoja ovat: ylijäämämaiden vastaanotto, jalostus, myynti ja läjitys (määrä yhteensä 4 857 000 m3); rakennustoiminnan jätteiden vastaanotto ja käsittely; ylijäämälouheen vastaanotto ja murskaus; asfaltin valmistus; kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävän maa-aineksen vastaanotto ja loppusijoitus sekä kiviaineksen louhinnan ja murskauksen laajentaminen (louhinta 6 975 000 m3ktr). Louhinnan, maankaatopaikka- ja muun toiminnan arvioidaan kestävän yli 50 vuotta.

Vaihtoehto VE 3, Vaiste

Vaihtoehdossa VE 3 kierrätysterminaali sijoittuu Vaisten alueelle lentoaseman viereen. Alueen toimintoja ovat: ylijäämämaiden vastaanotto ja läjitys (määrä yhteensä 1 370 000 m3); kiviaineksen louhinnan ja murskauksen laajentaminen D-alueelle (louhinta 1 464 000 m3 ktr), ottotasoa lasketaan +37 tasosta +23 tasoon. Kiviainesoton arvioidaan jatkuvan alueella noin 10 vuotta. Maankaatopaikkatoiminta voidaan aloittaa osin päällekkäin ja maankaatopaikkatoiminnan arvioidaan kestävän 5 – 10 vuotta ja ylijäämälouheen vastaanotto tapahtuu louhinnan ja maankaatopaikkatoiminnan aikataulussa.

Hankkeen arviointiselostus on ollut nähtävänä 1.12.2014 – 29.1.2015. Arviointiselostuksesta on annettu 8 viranomaislausuntoa ja 72 mielipidettä. Mielipiteet kohdentuivat Hujalan vaihtoehtoihin ja niissä vastustettiin voimakkaasti kierrätysterminaalin sijoittamista alueelle.

Arvioinnissa on kuvattu alueen nykytila, lähtötiedot sekä arviointimenetelmät. Arviointi on tehty asiantuntijatyönä olemassa olevan tiedon ja hankkeessa tehtyjen selvitysten pohjalta. Arviointi kattaa YVA-lain ja –asetuksen edellyttämät asiat ja kohdistuu hankkeen merkittäviin ja keskeisiin vaikutuksiin. Arvioinnissa on tarkasteltu vaikutuksia luonnonympäristöön, yhdyskuntarakenteeseen ja maisemaan sekä ihmisen elinoloihin. Tarkastelussa on otettu huomioon rakentamisen ja toiminnan aikaiset vaikutukset lieventämistoimenpiteineen sekä toiminnan lopettaminen ja yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa. Ympäristöriskit ja keskeiset epävarmuudet on tunnistettu. Vaikutusten seuranta on otettu huomioon. Vaihtoehtojen vaikutuksia on asianmukaisesti vertailtu ja esitetty arvio hankkeen toteuttamis-kelpoisuudesta.

Puutteita luontovaikutusten arvioinnissa

ELY-keskus on lausunnossaan katsonut, että  kokonaisuutena asianmukaisesti tehdyssä arvioinnissa on puutteita erityisesti luontovaikutusten arvioinnissa mm. liito-oravan osalta. Puutteita on todettu useissa muissakin arvioiduissa vaikutuksissa, mutta puutteet ovat korjattavissa hankkeen edellyttämien lupa- ja hyväksymismenettelyjen yhteydessä. Hankkeen toteuttaminen edellyttää eri vaihtoehtojen mukaisesti lupia, muun muassa ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa, vesilain mukaista vesitalouslupaa ja maa-aineslupaa sekä kaavamuutosta Hujalassa. ELY-keskus pitää arviointia puutteistaan huolimatta YVA-menettelyssä riittävänä. Arvioinnista saa hyvän kokonaiskuvan hankkeen vaikutuksista ympäristöönsä. Todetut puutteet selvityksissä edellytetään täydennettäviksi em. lupamenettelyjen yhteydessä.

Hujalan vaihtoehto ei mahdollinen

Arvioinnin perusteella NCC Roads Oy:n ja arvioinnin laatineen konsultin Ramboll Finland Oy:n käsitys on, että hankkeen kaikki arvioidut vaihtoehdot ovat toteuttamiskelpoisia. ELY-keskus ei tähän käsitykseen yhdy, vaan toteaa, että kestoltaan pitkäaikaisella ja laajaa louhintaa sisältävällä Hujalan vaihtoehto 2b:llä ei tehdyn arvioinnin perusteella ole toteuttamisen edellytyksiä. Ilman nykyisten yhteyksien parantamista tai uuden yhteyden rakentamista ei tierakentamiseen käytettävissä olevat resurssit huomioon ottaen voida riittävästi hallita liikenteen aiheuttamia vaikutuksia. Luontoon, erityisesti liito-oravan elinympäristöön kohdistuvien vaikutusten vuoksi vaihtoehdolle ei ole toteuttamismahdollisuuksia, sillä tämän direktiivilajin elinympäristön turvaaminen edellyttää mm. kulkureittien ja pesäpuiden säilyttämistä alueella. Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen ovat arvioinnin perusteella suuret ja kielteiset, minkä vuoksi myös kierrätysterminaalihankkeen kaavoittaminen alueelle on vaikeaa.

ELY-keskus pitää itse kierrätysterminaalihanketta tarpeellisena luonnonvarojen kestävän käytön ja jätehuollon toimivuuden kannalta. Hankkeen toteuttamisessa tulisi asettaa etusijalle vaihtoehdot, jotka ovat ympärist