Välimiesoikeuden välitystuomio Hämeenlinnan kaupungin ja YIT Rakennus Oy:n välisessä välimiesmenettelyssä

Välimiesmenettely koski katehankkeen tiettyihin urakkatöihin liittyviä erimielisyyksiä.

Välimiesoikeus on 29.5.2015 antanut välitystuomion Hämeenlinnan kaupungin ja YIT Rakennus Oy:n välisessä välimiesmenettelyssä. Välimiesmenettely koski Hämeenlinnan keskustan länsireunan katehankkeen tiettyihin urakkatöihin liittyviä Hämeenlinnan kaupungin ja YIT Rakennus Oy:n välisiä erimielisyyksiä.

YIT Rakennus Oy ja Hämeenlinnan kaupunki ovat molemmat esittäneet vaatimuksia toisiaan kohtaan välimiesmenettelyssä. YIT Rakennus Oy:n vaatimukset ovat perustuneet muun muassa osapuolten välisen urakkasopimuksen mukaisen katu-urakan suunnitelmien viivästymiseen, ja YIT Rakennus Oy:n mukaan siitä johtuvaan vahinkoon.

YIT Rakennus Oy on myös esittänyt vaatimuksia Hämeenlinnan kaupungin pidättämän viimeisen urakkaerän ja muiden pidätettyjen summien maksamiseen liittyen, urakassa suoritettuihin lisä- ja muutostöihin perustuen sekä liittyen urakkalaajuuden pienenemisestä johtuneeseen menetettyyn katteeseen. Hämeenlinnan kaupunki on muun muassa esittänyt vaatimuksia, jotka ovat perustuneet YIT Rakennus Oy:n tekemättä jättämiin urakkasopimuksen mukaisiin työsuorituksiin, YIT Rakennus Oy:lle suoritettuihin perusteettomiksi osoittautuneisiin maksuihin, takuuaikaan ja takuuvastuun sisältöön sekä lisä- ja muutostöihin.

Välimiesoikeus on pitänyt sekä YIT Rakennus Oy:n että Hämeenlinnan kaupungin esittämiä vaatimuksia osittain perusteltuina, ja välimiesoikeus on ratkaissut osan vaatimuksista YIT Rakennus Oy:n hyväksi ja osan Hämeenlinnan kaupungin hyväksi.

Välimiesoikeus on muun muassa katsonut, että katu-urakan suunnitelmien viivästymisestä on aiheutunut YIT Rakennus Oy:lle vahinkoa ja velvoittanut Hämeenlinnan kaupungin korvaamaan osan YIT Rakennus Oy:n vaatimista korvauksista. Toisaalta välimiesoikeus on katsonut Hämeenlinnan kaupungin olleen oikeutettu tekemään suuren osan tekemistään pidätyksistä, velvoittanut YIT Rakennus Oy:n suorittaman kaupungille korvauksia perusteettomasti laskutetuista kaatopaikkamaksuista ja kuljetuksista sekä velvoittanut YIT Rakennus Oy:n suorittamaan Hämeenlinnan kaupungille hyvitystä erinäisistä tekemättömistä työsuorituksista.

Välimiesoikeus on myös vahvistanut Hämeenlinnan kaupungin näkemyksen takuuajasta ja takuun sisällöstä oikeaksi. Lisä- ja muutostöihin liittyviä vaatimuksia välimiesoikeus on ratkaissut osin Hämeenlinnan kaupungin ja osin YIT Rakennus Oy:n hyväksi.

Välimiesoikeus on välitystuomiossaan velvoittanut Hämeenlinnan kaupungin maksamaan YIT Rakennus Oy:lle noin kaksi miljoonaa euroa, kun YIT Rakennus Oy:n vaatimukset olivat kokonaisuudessaan noin neljä miljoonaa euroa.

Tuomion summassa on otettu huomioon Hämeenlinnan kaupungin välitystuomion mukainen saatava YIT Rakennus Oy:ltä. Summasta, jonka Hämeenlinnan kaupunki on velvollinen suorittamaan YIT Rakennus Oy:lle, noin miljoona euroa kohdistuu sinänsä riidattomiin YIT Rakennus Oy:n saataviin Hämeenlinnan kaupungilta, jotka Hämeenlinnan kaupunki oli pidättänyt. Vastuu välimiesoikeuden palkkiosta ja kustannuksista jakautuu YIT Rakennus Oy:n ja Hämeenlinnan kaupungin kesken tasan. Kumpikin osapuoli vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.