Väitös: Rakennustuotteiden kehitystyö tapahtuu verkostoissa

2014-11-10 21_09_53-Knowledge interaction between manufacturers and research organisations for build

TkL Heli Koukkari selvittää väitöstyössään, miten rakennustuoteteollisuuden innovaatiot ovat kehittyneet yhteistyössä tutkimusorganisaatioiden kanssa. Tyypillisesti verkostoissa on tehty soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä sekä valmisteltu suunnittelumenetelmiä ja tuotehyväksyntöjä.

Heli Koukkari tutkii väitöstyössään rakennustuoteteollisuuden ja tutkimusorganisaatioiden välisen yhteistyön piirteitä ja saavutuksia. Hän osoittaa, että verkostomainen toimintatapa on Suomessa ollut vallitseva käytäntö rakennustuotteiden innovaatioprosesseissa jo 1960-luvulta alkaen.

Väitöskirja seuraa kymmenessä esimerkkitapauksessa tutkimustiedon kehitystä rinnan tuotteiden kehityksen kanssa. Ne osoittavat, että yhteistyön alkuun voi olla moninaisia syitä, kuten tutkimuksen tulokset, teknologioiden muutokset tai asiakastarpeet. Yhteistyön jatkumisessa kuitenkin on tärkeintä tuottaa menetelmiä, joilla tuotteiden toiminta voidaan luotettavasti ennakoida.

–Väitöstyön perusteella näyttää ilmeiseltä, että tutkimuksen ja teollisuuden välinen yhteistyö on sitä verkottuneempaa, mitä laaja-alaisempia muutoksia tavoitellaan. Osapuolia voi olla alihankintaketjuista, kilpailevista yrityksistä, asiakasyrityksistä, rakennusliikkeistä, ammatillisista yhdistyksistä ja rakennusalan liitoista. Yhteiskunnalliset toimijat ovat myös merkittävällä tavalla vaikuttamassa yhteistyön edellytyksiin ja tavoitteisiin, Koukkari kertoo.

Koukkari toteaa, että tutkimusosaamisen merkitys korostuu silloin, kun uutuustuotteen markkinoille tuontia varten tarvitaan tuotekohtaista tietoa. Tällaisissa tapauksissa uusi tuote voi myös avata uuden kehityssuunnan suunnittelukäytännöissä. Tuoteinnovaatiot ovat usein edellyttäneet myös uusien tutkimusmenetelmien kehitystä.

Rakennustuotevalmistajien innovaatiotoiminta on vähän tutkittua

–Väitöskirjan tutkimuskehys muodostuu ensisijaisesti sellaisten tutkimussuuntien yhdistämisestä, jotka paneutuvat organisaatioiden ja yksilöiden osaamiseen ja tietämykseen. Tämä on luonnollinen lähestymistapa, sillä tavoitteena on ymmärtää, miten tuoteinnovaatiot syntyvät ja kehittyvät yhteistyöprosesseissa, Heli Koukkari kertoo.

Rakennustuotevalmistajien innovaatiotoiminnasta on vain vähän kansainvälisiä tutkimusjulkaisuja. Tärkeimmät syyt johtuvat innovaatiotieteen perinteestä, joka perustuu toimialaluokituksiin ja patentti- ym. tilastojen käyttöön. Niissä rakentamisella tarkoitetaan vain rakennustyömaiden eri vaiheita.

–Suppea määritelmä ei ole yhdentekevä, sillä sektorivertailuja käytetään esimerkiksi investointi- ja tukipäätösten perusteluissa. Koko laajan rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudelliset vaikutukset ovat myös huomattavasti suuremmat kuin mitä viralliset tilastot osoittavat, Koukkari toteaa.

Rakentamisen materiaali- ja energiaperustaan kohdistuvat suuret paineet merkitsevät, että myös tuoteteollisuuteen kohdistuu odotuksia. Niihin vastaamisessa voi auttaa, että tuoteteollisuuden innovaatiotoiminta tunnetaan nykyistä paremmin.

Väitöstilaisuus perjantaina 14.11.

Tekniikan lisensiaatti Heli Koukkarin rakentamisen innovaatiotutkimuksen alaan kuuluva väitöskirja ”Knowledge interaction between manufacturers and research organisations for building product innovations – an exploratory case study” (Vastavuoroisuus rakennustuotevalmistajien ja tutkimuslaitosten välisessä yhteistyössä) tarkastetaan Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) talouden ja rakentamisen tiedekunnassa perjantaina 14.11.2014 kello 12 alkaen Festia-rakennuksen pienessä salissa 1 (Korkeakoulunkatu 8, Tampere). Vastaväittäjänä toimii tekniikan tohtori Veli-Pekka Saarnivaara. Tilaisuutta valvoo professori Kalle Kähkönen TTY:n rakennustekniikan laitokselta.

Heli Koukkari on johtava tutkija VTT:llä.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://URN.fi/URN:ISBN:978-951-38-8112-2