Stora Enso ja Kemira aloittavat vesihuoltoa parantavien pilottihankkeiden rakentamisen Guangxissa, Kiinassa

Chinese_flag_(Beijing)_-_IMG_1104

Projektit ovat osa Stora Enson ja Kemiran 3-vuotista yritysvastuuhanketta, joka pyrkii kehittämään kylien vesihuoltoa ja tuottamaan yhteistä arvoa. Vuonna 2013 aloitetun hankkeen tavoitteena on tehostaa paikallisten vesivarojen vastuullista käyttöä yhteistyössä kyläläisten, järjestöjen ja paikallisviranomaisten kanssa.

Tavoitteena on parantaa veden saatavuutta ja jätevesihuoltoa sekä tarjota ratkaisuja vedenlaatuongelmiin. Rakennustöiden jälkeen kaikille kylille tarjotaan räätälöityä koulutusta. Tavoitteena on varmistaa, että paikallisilla ihmisillä on tarvittavat tiedot ja taidot käyttää vettä vastuullisesti tulevaisuudessa sekä ylläpitää projektissa rakennettuja järjestelmiä itse.

“Vastuullinen vedenkäyttö on meille ensiarvoisen tärkeä teema kaikkialla, missä toimimme”, sanoo Stora Enson vastuullisuusjohtaja Noel Morrin. ”Vesi on Guangxissa paikallinen huolenaihe, johon suhtaudumme hyvin vakavasti. Jos nämä pilottiprojektit menestyvät, paikallisviranomaiset voivat laajentaa ja kopioida niitä muissa lähiyhteisössä tuoden hyötyä yhä useammalle paikalliselle asukkaalle. Ensin on kuitenkin tärkeää selvittää, kuinka hyödyllisiksi kyläläiset kokevat projektit.”

“Koska nyt rakennettavat vedenkäsittelyjärjestelmät vastaavat paikallisiin tarpeisiin, ja koska kyläläiset käyttävät niitä itse, on hyvin tärkeää että he ovat aktiivisesti mukana projekteissa alusta asti,” sanoo Kemiran yritysvastuujohtaja Riikka Timonen. ”Meidän roolimme on varmistaa, että rakennetut järjestelmät ovat laadukkaita ja helppokäyttöisiä – ja hyödyksi sekä ihmisille että ympäristölle.”

Stora Enson ja Kemiran vesihankkeesta
Vesi on elintärkeä luonnonvara, jolla on keskeinen rooli vastuullisessa puuviljelmien hoidossa. Stora Ensolla on Guangxissa eukalyptuspuuviljelmiä 85 613 hehtaarin kokoisella vuokramaa-alueella. Massa- ja paperiteollisuus on yksi Kemiran avainasiakassegmenteistä, ja yrityksellä on laaja vedenkäsittelyn osaaminen. Yhdistämällä voimansa Stora Enso ja Kemira tuovat yhteen parasta asiantuntijuutta sekä metsänhoidon että vedenkäsittelyn aloilta parantaakseen yli 2 600 kyläläisen elämää ja ympäristöä Guangxin provinssissa. Tavoitteena on myös löytää uusia ratkaisuja vastuulliseen vedenkäyttöön sidosryhmäkyselyjen, yhteisölähtöisen työn sekä vedenkäyttöön liittyvän koulutuksen myötä.

Baimein kylän vedenjakelu- ja jätevesiprojekti Guangxissa Yulinin alueella
Baimei kärsii vedenpuutteesta, joka haittaa paikallista elinkeinoa kanankasvatusta. Kylästä puuttuu myös toimiva jäteveden keruu- ja käsittelyjärjestelmä. Projektissa kylään rakennetaan uusi 50 m3 vesisäiliö ja asennetaan yhteensä 5 400 metriä vesiputkia. Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on taata riittävä vedensaanti sekä parantaa paikallista maataloustuotantoa. Jätevesiongelma pyritään korjaamaan asentamalla 500 metriä viemäriputkistoa sekä rakentamalla noin 60 m² keinotekoista kosteikkoa.

Nahupon kylän viemärijärjestelmä Guangxissa Nanningin alueella
Nahupon kylästä puuttuu yhtenäinen viemärijärjestelmä, ja nykyinen infrastruktuuri kaipaa parannuksia, sillä käsittelemätön jätevesi virtaa usein kaduille ja luonnonalueille. Projektissa keskitytään jäteveden käsittelyyn rakentamalla sakokaivoja, noin 1 500 metriä vesiputkistoja ja 500 m² keinotekoista kosteikkoa.

Ratkaisuja vedenjakelu- ja -laatuhaasteisiin Shengpingin kylässä Guangxissa Qinlianin alueella
Shengpingin kylässä on kaivo, johon pääsee usein tulva-aikaan likaista jokivettä. Projektissa syvennetään ja uudistetaan nykyistä kaivoa, kunnostetaan paikallinen vedenkäsittelylaitos ja koulutetaan vedenkäsittelylaitoksen henkilökuntaa käyttämään laitosta tehokkaammin. Lisäksi asennetaan noin 4 800 metriä juomavesiputkia, joilla ohjataan puhdasta juomavettä yhteensä 2 200 kyläläiselle.

Lisätietoja projektista: http://waterguangxi.com/.