Päätoteuttajaa ei nimetty rakennustyömaalle – pääasiallista määräysvaltaa käyttävällä päätoteuttajan vastuu

Keväällä 2014 käsiteltiin Pohjanmaan käräjäoikeudessa Kruunupyyhyn rakennetun omakotitalon rakennustyömaalla vesikattotyössä tapahtuneeseen aliurakoitsijan työntekijän putoamiseen johtaneita olosuhteita. Aliurakoitsija ja sen edustaja tuomittiin käräjäoikeudessa sakkoihin työturvallisuusrikoksesta.

Vaasan hovioikeudessa oli 13.2.2015 käsiteltävänä kysymys siitä, oliko talopaketin toimittaja toiminut rakennustyömaalla päätoteuttajana ja siten osaltaan vastannut työmaan työturvallisuudesta. Vaasan hovioikeus antoi asiasta 18.3.2015 tuomion.

Yksityishenkilöt olivat tehneet talopakettiyhtiön kanssa sopimuksen talon rakentamisesta avaimet käteen -periaatteella. Pariskunta hoiti itse alkuvaiheen perustustyöt ja hankki tarvittavat luvat, minkä jälkeen he eivät osallistuneet varsinaiseen talon rakentamiseen. Heidän kanssaan ei keskusteltu työturvallisuusvastuusta työmaalla. Päätoteuttajaa ei ollut nimetty. Talopaketin toimittaja hankki aliurakoitsijat työmaalle, teki urakkasopimukset sekä johti ja valvoi urakoita ja näin ollen tosiasiassa käytti työmaalla pääasiallista määräysvaltaa ja hoiti rakennustyömaalla päätoteuttajalle kuuluvia tehtäviä.

Hovioikeus tulkitsi rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (205/2009) määräyksiä päätoteuttajasta siten, että rakennuttaja olisi vasta toissijainen vastuutaho, mikäli pääurakoitsijaa ei ole nimetty tai jos rakennustyömaalla ei ole muuta pääasiallista määräysvaltaa käyttävää tahoa. Jos pääasiallisen määräysvallan käyttäjä on selkeästi määriteltävissä työmaalla, ja jos tällä taholla on pätevyys ja toimivalta toimia päätoteuttajana, tulee päätoteuttajan vastuu hovioikeuden mukaan kohdentaa tähän. Hovioikeus katsoi, että asetuksen toisenlainen tulkinta voisi johtaa vastuun jäämiseen rakennuttajalle, mikä olisi kohtuutonta pääurakoitsijan ollessa rakennusalan ammattilainen ja rakennuttajan maallikko. Tämä tilanne ei hovioikeuden mukaan vastaisi tosiasiallisia olosuhteita eikä olisi säännöksen tarkoituksen mukainen.

Näin ollen hovioikeus katsoi tapauksen olosuhteet huomioon ottaen, että talopaketin toimittaneella yhtiöllä oli kyseisessä tapauksessa päätoteuttajan asema ja päätoteuttajan vastuu työturvallisuudesta. Hovioikeus katsoi kuitenkin lopuksi, että itse putoamistapaturman osalta yhtiön toiminnassa ei ollut laiminlyöty työturvallisuusvelvoitteita eikä sen edustajan katsottu syyllistyneen työturvallisuusrikokseen. Näin ollen syyte yhtiön ja sen edustajan osalta hylättiin.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa rakennustyömaan osapuolia siitä, että työturvallisuusvastuut on syytä selvittää ennen rakennustoimiin ryhtymistä. Selkeintä on nimetä pätevä ja asiantunteva taho päätoteuttajaksi kirjallisesti. Nimeämisen puuttuessa arvioitavaksi tulee se, kuka tosiasiassa käytti työmaalla pääasiallista määräysvaltaa, ja tällöin päätoteuttajalle kuuluvista velvollisuuksista vastaavan tahon osalta saatetaan päätyä tästä tapauksesta poiketen myös toisenlaiseen lopputulokseen. Lisäksi on muistettava, että rakennuttajalla on osaltaan joka tapauksessa vastuu rakentamisesta, vaikka päätoteuttajan vastuu olisi muulla taholla.