Mustankorkea sai ympäristöluvan Laukaan Mörkökorven jätteenkäsittelykeskukselle

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 13.7.2015 myöntänyt Mustankorkea Oy:lle ympäristöluvan (Nro 127/2015/1) Mörkökorven jätteenkäsittelykeskuksen toimintaan. Toiminta sijoittuu Laukaan Lievestuoreelle. Alueella tullaan vastaanottamaan ja käsittelemään yhdyskuntajätteitä jätehuoltoyhtiön alueelta sekä lisäksi teollisuusjätteitä ja pilaantuneita maita.

Lupa on myönnetty useille jätteenkäsittelymenetelmille, kuten rakennusjätteen käsittelylle, kierrätysliiketoiminnan käsittelykentälle, siirtokuormausasemalle, hyötyjätteen ja kuivajätteen käsittelylaitoksille, nestemäisen lietteen käsittelylle, pilaantuneiden maa-ainesten käsittelylle, maankaatopaikalle sekä tavanomaisen ja vaarallisen jätteen kaatopaikoille. Aluehallintovirasto hylkäsi hakemuksen biojätteen, puhdistamolietteen ja vastaavien jätteiden laitosmaisesta käsittelystä. Lisäksi lupa on myönnetty vain osittain voimalaitoksissa, muissa polttolaitoksissa ja termisissä prosesseissa syntyvien jätteiden käsittelyyn sekä eräiden jätteiden hyödyntämiseen.

Huomio suojarakenteisiin ja toiminta-aikaan

Aluehallintovirasto myönsi luvan toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta, siltä osin kuin on kyse stabiloimalla käsiteltyjen pilaantuneiden maiden hyödyntämisestä alueen kenttärakenteissa. Luvassa on määrätty alueen suojarakenteista ja toiminta-ajoista hakemuksessa esitettyä tiukemmin. Raja-arvoja on asetettu mm. melulle, viemäriin johdettaville vesille sekä ulkoilmaan johdettavan poistoilman pölypitoisuudelle. Lisäksi luvassa on annettu määräyksiä mm. jätemääristä ja jätteiden käsittelymenetelmien toteuttamisesta, varastoinnista, tarkkailusta, häiriö- ja poikkeuksellisista tilanteista sekä toiminnalle asettavasta vakuudesta.