Kesko ostaa Onnisen ja vahvistaa asemaansa rakentamisen ja talotekniikan kaupassa

Kesko Oyj on sopinut ostavansa Onninen Oy:n koko osakekannan Onvest Oy:ltä. Ostettavan liiketoiminnan pro forma -liikevaihto lokakuusta 2014 syyskuun loppuun 2015 oli 1 438 miljoonaa euroa ja käyttökate 39 miljoonaa euroa. Osakekauppana toteutettavan yritysoston velaton kauppahinta on 369 miljoonaa euroa. Kauppaan ei sisälly Onnisen teräsliiketoiminta eikä Venäjän tytäryhtiö.

Uusi kokonaisuus tarjoaa täydet rakentamisen ja talotekniikan valikoimat sekä yritys- että kuluttaja-asiakkaille. Yrityskauppa luo erinomaisen perustan Keskon rakentamisen ja talotekniikan kaupan kasvulle Suomessa ja muualla Euroopassa.

Rakentaminen ja remontointi teknistyvät ja siirtyvät entistä enemmän ammattilaisten tehtäväksi. Tähän markkinamuutokseen vastaaminen on Keskon strategian keskeisiä tavoitteita. Onnisen hankinta vahvistaa erityisesti yritysmyyntiä. K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynnistä yritysmyynnin osuus on yli 40 prosenttia ja yrityskaupan myötä yritysmyynnin osuus nousee noin 60 prosenttiin.

Yritysoston myötä Keskon liiketoiminta laajenee merkittävästi LVI- ja sähkötuoteryhmissä, ja se pystyy palvelemaan paremmin erityisesti urakoitsija-asiakkaita. Tämän lisäksi Kesko saa uusia asiakkuuksia infra- ja teollisuusasiakasryhmistä.

Molemmat yhtiöt toimivat Itämeren alueen ja Skandinavian markkinoilla. Toteutuessaan järjestely mahdollistaa Keskolle merkittävät mittakaava- ja synergiaedut.

“Ihmisillä on entistä vähemmän aikaa toteuttaa teknisesti yhä vaativampia rakennusprojekteja ja he haluavat ostaa aiempaa enemmän valmiita rakentamisen ratkaisuja. Strategiamme yhtenä keskeisenä tavoitteena on vastata tähän kehitykseen. Onnisen hankinnan myötä saamme paljon uutta huippuosaamista ja laajenemme uusille tuotealueille sekä uusiin asiakasryhmiin. Onninen ja sen vahva brändi tarjoavat Keskolle erinomaisen mahdollisuuden kehittää ja laajentaa myyntiä yritysasiakkaille. Onnisen hankinta on Keskolle “perfect match” ja 3,6 miljardin euron liikevaihdolla Keskon rakentamisen ja talotekniikan kauppa on oman alansa johtavia Euroopassa ja Suomen kansainvälisin kaupan alan toimija”, sanoo Keskon pääjohtaja Mikko Helander.

Onninen on Itämeren alueen ja Skandinavian johtavia LVI- ja sähkötuotteiden ja -palveluiden tarjoajia. Yritysasiakaskauppaan erikoistuneella konsernilla on noin 150 toimipistettä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Puolassa ja Baltian maissa sekä Venäjällä. Onniselta hankittava liiketoiminta työllistää noin 3 000 henkilöä, joista noin 1 200 työskentelee Suomessa. Yhtiön teräsliiketoiminta ja Venäjän tytäryhtiö jäävät yrityskaupan ulkopuolelle.

Onvestin hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Maarit Toivanen-Koivisto näkee yrityskaupan hyvänä ratkaisuna Onniselle. “Tämä kauppa on merkittävä. Onnisen ja Keskon yhdistelmä tarjoaa suomalaiselle teollisuudelle erinomaisen jakelukanavan kansainvälisille markkinoille. Yhdessä yhtiöt muodostavat yhden Euroopan suurimmista rakentamisen ja talotekniikan kaupan yrityksistä, jolle Onnisen teknisen kaupan osaaminen tuo merkittävän strategisen kilpailuedun. Yrityskauppa luo merkittäviä mahdollisuuksia, kun molempien yritysten parhaat käytännöt saadaan yhteiseen käyttöön. Samalla on tärkeää, että Onninen pysyy suomalaisomistuksessa.”

Yrityskaupan taloudelliset vaikutukset

Kesko arvioi saavansa yrityskaupasta synergiaetuja käyttökatetasolla (EBITDA) noin 30 milj. euroa vuodessa vuodesta 2020 alkaen olettaen, että yrityskauppa toteutetaan vuoden 2016 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Synergiaetujen saavuttaminen edellyttää sekä investointeja että kertaluonteisia kustannuksia. Synergiaetujen yhteenlasketun nettokassavirtavaikutuksen arvioidaan olevan noin 25 milj. euroa positiivinen vuosina 2016-2019.

Mittakaava- ja synergiaetuja tavoitellaan pääosin yhteisiä asiakkuuksia hyödyntämällä, hankinnassa ja logistiikassa, kauppapaikkaverkoston kehityksessä sekä ICT:ssä ja hallinnossa.

Kauppahinnan käyvän arvon kohdistuksista nettovarallisuudelle arvioidaan aiheutuvan ensimmäisille 6 kuukaudelle noin 5 milj. euron kuluerä.

Käteisellä maksettava kauppa rahoitetaan Keskon likvideillä varoilla sekä käytettävissä olevilla velkarahoitusreserveillä.

Keskon tulevaisuuden näkymiä tarkastellaan kaupan osalta sen toteutusajankohdan yhteydessä.

Yrityskaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksynnän sekä kaupan muiden ehtojen täyttymistä. Yrityskaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2016 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Onninen-konsernin tuloskehitys ja taloudellinen asema*

TULOSLASKELMA

1.10.2014 – 30.9.2015

1.1.2014 – 31.12.2014

Liikevaihto

1 438

1 401

Myytyjen suoritteiden hankintameno

-1 162

-1 134

Bruttokate

277

266

Henkilöstökulut

-134

-130

Liiketoiminnan muut kulut

-104

-103

Käyttökate

39

34

Poistot ja arvonalentumiset

-11

-11

EBITA

28

23

Liikearvon poistot

-2

-2

Liikevoitto

26

21

Rahoitustuotot ja -kulut

0

-1

Tulos ennen veroja

25

20

Tuloverot

-8

-6

Tilikauden tulos

17

14

TASE

30.9.2015

31.12.2014

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet

30

29

Aineelliset hyödykkeet

12

11

Laskennalliset verosaamiset

6

5

Yhteensä pitkäaikaiset varat

48

45

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus

222

206

Myyntisaamiset

257

163

Muut saamiset

22

13

Rahavarat

1

1

Yhteensä lyhytaikaiset varat

503

382

VARAT YHTEENSÄ

550

427

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma

139

131

Oma pääoma yhteensä

139

131

Pakolliset varaukset

1

1

Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat

80

50

Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat

50

53

Ostovelat

211

144

Muut korottomat velat

67

47

Laskennalliset verovelat

3

2

Yhteensä lyhytaikaiset velat

331

246

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

550

427

*Pro forma tuloslaskelmien ja taseiden tiedot ovat tilintarkastamattomia ja perustuvat Onninen-konsernin johdon raportointiin.