Kesko on ostanut Onnisen – uusi rakentamisen ja talotekniikan toimiala jatkaa kansainvälistä kasvua

Kesko on ostanut Onnisen – uusi rakentamisen ja talotekniikan toimiala jatkaa kansainvälistä kasvua

Kesko Oyj on ostanut Onninen Oy:n koko osakekannan Onvest Oy:ltä. Kauppaan ei sisälly Onnisen teräsliiketoiminta eikä Venäjän tytäryhtiö. Uusi rautakaupan ja teknisen kaupan yhdistävä kokonaisuus tekee Keskosta entistä vahvemman kansainvälisen toimijan Euroopassa. Keskon rauta- ja erikoiskaupan toimialan nimi muuttuu rakentamisen ja talotekniikan kaupaksi. Yrityskaupan johdosta Kesko on päivittänyt tulevaisuuden näkymänsä.

Ostetun liiketoiminnan pro forma -liikevaihto vuonna 2015 oli 1 465 milj. euroa ja käyttökate 39 milj. euroa. Osakekauppana toteutetun yritysoston velaton kauppahinta on 369 milj. euroa. Onnisella on noin 3 200 työntekijää ja 150 toimipistettä seitsemässä maassa.

Kesko Oyj on 12.1.2016 kertonut pörssitiedotteella ostavansa Onninen Oy:n koko osakekannan Onvest Oy:ltä. Kauppaan ei sisälly Onnisen teräsliiketoiminta eikä Venäjän tytäryhtiö. Yrityskauppaan tarvittavat luvat on saatu Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirastolta ja Euroopan komissiolta. Luville ei asetettu ehtoja.

Asiakkaiden kokonaisratkaisut kasvun avaimina

Onnisen ostaminen nopeuttaa Keskon kansainvälisen kasvustrategian toteuttamista ja tarjoaa merkittävää synergiapotentiaalia. Keskon liiketoiminta laajenee LVI- ja sähkötuoteryhmissä, ja se pystyy palvelemaan paremmin erityisesti urakoitsija-asiakkaita. Tämän lisäksi Kesko saa uusia asiakkuuksia infra- ja teollisuusasiakasryhmistä. Molemmat yhtiöt toimivat Itämeren alueen ja Skandinavian markkinoilla muodostaen alalle Pohjois-Euroopan kattavimman kauppaverkoston ja suurimman myyntiorganisaation.

“Kesko on Suomen selvästi kansainvälistynein kaupan alan yritys. Onnisen osto vahvistaa asemaamme entisestään kotimaassa ja avaa uusia mielenkiintoisia mahdollisuuksia kasvulle rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Euroopassa. Haluamme palvella kuluttaja-asiakkaiden lisäksi myös yritysasiakkaita entistä paremmilla kokonaisratkaisuilla ja palveluilla. Onninen sopii Keskon rautakauppaliiketoiminnan kanssa loistavasti yhteen, yrityskauppa on “perfect match”, Keskon pääjohtaja Mikko Helander sanoo.

Taustalla yritysasiakkaisiin painottumisessa ovat kansainväliset megatrendit. Kuluttajat ostavat yhä enemmän palveluja yrityksiltä ja yhä suurempi osuus rakentamisesta ja remontoinnista on ammattilaisten tekemää. Erityisesti Onnisen tuotealueen ja osaamisen kysyntää vauhdittava korjausrakentaminen on kasvussa. Kaupungistuminen, elintason nousu ja väestön ikääntyminen lisäävät palvelujen käyttöä.

“Elintaso kasvaa ja rakentaminen teknistyy. Ihmisillä on vähemmän halua rakentaa ja remontoida itse, joten kiinnostus tarjoamiimme kokonaisvaltaisiin ratkaisuihin on merkittävästi lisääntynyt. Tämä puolestaan lisää töitä rakentamisen, LVI- ja sähkötekniikan yrityksille, jotka ovat meidän yritysasiakkaitamme. Tavoitteenamme on luoda asiakkaillemme rakentamisen ja talotekniikan palveluiden kokonaisuus, jossa rakentamisen ja remontoinnin palvelutuottajat sekä kuluttajat kohtaavat – palvelujen ekosysteemi”, Keskon varatoimitusjohtaja, rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialajohtaja Terho Kalliokoski sanoo.

Toimialan nimeksi rakentamisen ja talotekniikan kauppa

Rauta- ja erikoiskaupan toimialan nimi muuttuu rakentamisen ja talotekniikan kaupaksi. Toimialan nimenmuutoksen taustalla on toimialan painotuksen siirtyminen tekniseen kauppaan ja yritysasiakkaisiin. Toimialaa johtaa Keskon varatoimitusjohtaja ja toimialajohtaja Terho Kalliokoski. Onnisen toimitusjohtajaksi on nimitetty Mikko Pasanen. Hän vastaa Keskon rakentamisen ja talotekniikan kaupan yritysasiakasliiketoiminnasta ja raportoi Terho Kalliokoskelle.

Yrityskaupan taloudelliset vaikutukset

Kesko arvioi saavansa yrityskaupasta synergiaetuja käyttökatetasolla (EBITDA) noin 30 milj. euroa vuodessa vuodesta 2020 alkaen. Synergiaetujen saavuttaminen edellyttää sekä investointeja että kertaluonteisia kustannuksia. Synergiaetujen yhteenlasketun nettokassavirtavaikutuksen arvioidaan olevan noin 25 milj. euroa positiivinen vuosina 2016-2019.

Mittakaava- ja synergiaetuja tavoitellaan pääosin yhteisiä asiakkuuksia hyödyntämällä, hankinnassa ja logistiikassa, kauppapaikkaverkoston kehityksessä sekä ICT:ssä ja hallinnossa.

Kauppahinnan käyvän arvon kohdistuksista nettovarallisuudelle arvioidaan aiheutuvan ensimmäisille 6 kuukaudelle noin 5 milj. euron kuluerä.

Käteisellä maksettava kauppa rahoitettiin Keskon likvideillä varoilla sekä käytettävissä olevilla velkarahoitusreserveillä.

Onninen-konsernin tuloskehitys ja taloudellinen asema

TULOSLASKELMA 1.1. – 31.12.2015 1.1. – 31.12.2014
Liikevaihto 1 465 1 401
Myytyjen suoritteiden hankintameno -1 187 -1 134
Bruttokate 278 266
Henkilöstökulut -139 -130
Liiketoiminnan muut kulut -100 -103
Käyttökate 39 34
Poistot ja arvonalentumiset -11 -11
EBITA 28 23
Liikearvon poistot -1 -2
Liikevoitto 27 21
Rahoitustuotot ja -kulut 0 -1
Tulos ennen veroja 27 20
Tuloverot -7 -6
Tilikauden tulos 19 14
TASE 31.12.2015 31.12.2014
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 29 29
Aineelliset hyödykkeet 13 11
Laskennalliset verosaamiset 6 5
Yhteensä pitkäaikaiset varat 49 45
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 213 206
Myyntisaamiset 178 163
Muut saamiset 19 13
Rahavarat 1 1
Yhteensä lyhytaikaiset varat 411 382
VARAT YHTEENSÄ 460 427
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma 142 131
Oma pääoma yhteensä 142 131
Pakolliset varaukset 0 1
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 55 50
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 35 53
Ostovelat 174 144
Muut korottomat velat 52 47
Laskennalliset verovelat 2 2
Yhteensä lyhytaikaiset velat 263 246
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 460 427
Pro forma tuloslaskelmien ja taseiden tiedot ovat tilintarkastamattomia ja perustuvat Onninen-konsernin johdon raportointiin.