Kaksi kohtuuhintaista asuntorakentamista vauhdittavaa säädösehdotusta lausuntokierrokselle

Ympäristöministeriö on tänään lähettänyt lausuntokierrokselle kaksi luonnosta hallituksen esityksiksi, joiden tavoitteena on lisätä kohtuuhintaista asuntorakentamista. Toisella esityksistä luotaisiin uusi kymmenen vuoden korkotukimalli valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon, ja toisella muutettaisiin valtion tukemia vuokra- ja asumisoikeusasuntoja omistavien yhteisöjen toimintaa rajoittavia yleishyödyllisyysvaatimuksia. Esitykset ovat osa hallituksen kärkihanketta asuntorakentamisen lisäämisestä.

Uudella korkotukimallilla lisää kohtuuvuokraisia asuntoja kasvukeskuksiin

Ensimmäisen esitysluonnoksen tarkoituksena on monipuolistaa valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon rahoitusvaihtoehtoja ja lisätä kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjontaa kasvukeskuksissa ottamalla käyttöön uusi lyhytaikaisempi korkotukimalli vuokratalojen rakentamista varten. Uusi tukimalli tulisi nykyisen 40 vuoden korkotukijärjestelmän rinnalle. Malliin liittyisi valtion takaus ja se olisi avoin kaikille tukiehdot täyttäville toimijoille.

Uusi korkotukimalli olisi nykyistä korkotukijärjestelmää joustavampi ja hallinnollisesti kevyempi. Asuntoja koskevat rajoitukset, kuten asuntojen kohtuullinen vuokrataso ja asukasvalinnassa noudatettava tuloraja, kestäisivät 10 vuotta. Rajoitusaikaa ja korkotuen maksuaikaa voitaisiin kuitenkin toimijan halutessa pidentää 10 vuotta kerrallaan enintään kaksi kertaa. Joustavuutensa ansiosta uusi tukimalli sopisi hyvin erilaisille toimijoille.

Esitysluonnos pohjautuu pitkälti selvitysmies, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn ylijohtaja Hannu Rossilahden laatimaan ehdotukseen, jonka hän luovutti marraskuussa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle. Esitykseen on kuitenkin tehty muutamia muutoksia, joilla varmistetaan mallilla rahoitettavien asuntojen kohtuullinen vuokrataso, mallin valtiontaloudellinen toimivuus sekä sen EU-oikeuden mukaisuus.

Yleishyödyllisyysvaatimus hankekohtaiseksi

Toisella esitysluonnoksella luovuttaisiin nykylainsäädäntöön sisältyvästä vaatimuksesta, jonka mukaan pitkää 40 vuoden korkotukilainaa vuokra-asuntojen rakentamiseen voivat saada vain ARAn yleishyödyllisiksi nimeämät yhteisöt. Jatkossa yleishyödyllistä toimintaa koskevat vaatimukset toteutettaisiin hankekohtaisesti. Muutoksella lisättäisiin toimijoiden kiinnostusta 40 vuoden korkotukijärjestelmää kohtaan. Olemassa olevien korkotuki- ja aravalainansaajien osalta yleishyödyllisyysvaatimus säilytettäisiin jatkossakin, ja halutessaan korkotukilainansaajat voisivat edelleen tuottaa valtion tukemia vuokra-asuntoja yleishyödyllisyyssäännösten piirissä.

Samalla korkotuki- ja aravalainansaajia koskevia rajoituksia kiristettäisiin. Näin korostettaisiin valtion tukeman asuntotuotannon sosiaalista ja pitkäjänteistä luonnetta. Omistajan lainansaajayhteisöön sijoittamille varoille laskettu kohtuullinen tuotto alennettaisiin puoleen nykyisestä eli kahdeksasta neljään prosenttiin. Yleishyödyllisten yhteisöjen valvontaa koskevia säännöksiä tarkennettaisiin, jotta ARA voisi entistä tehokkaammin puuttua säännöstenvastaiseen toimintaan.

Esitysluonnoksista voi antaa lausuntoja 24.3.2016 asti. Hallituksen esitykset on tarkoitus antaa eduskunnalle toukokuussa valtion lisätalousarvioesityksen yhteydessä. Tällöin lait voisivat tulla voimaan elokuun alussa.