Finanssivalvonnalta julkinen varoitus Rakennusalan työttömyyskassalle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan laiminlyönneistä

light-cloud-sky-sun-sunset-sunlight-981978-pxhere.com

Finanssivalvonnan keväällä 2017 tekemässä tarkastuksessa on ilmennyt, että Rakennusalan työttömyyskassa ei ole noudattanut valituskirjelmien toimittamisesta muutoksenhakuelimelle laissa säädettyjä määräaikoja. Joissakin valitusasioissa määräajat olivat ylittyneet merkittävästi. Työttömyyskassan hallitus ei ollut valvonut riittävällä tavalla valitusten käsittelyyn liittyviä prosesseja. Prosessien eri vaiheisiin ei ollut asetettu riittävästi käsittelyn viivytyksettömyyttä ja oikeellisuutta mittaavia kontrolleja eikä niiden tasoa ollut arvioitu säännöllisesti. Tapahtuneet laiminlyönnit osoittavat erityisesti sisäistä valvontaa ja riittäviä riskienhallintajärjestelmiä koskevien säännösten laiminlyöntejä.

Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Työttömyyskassalla on oikeus valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen 9.7.2018 annetusta päätöksestä 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut päätöksestä tiedon.

Finanssivalvonnan päätös (pdf)