Caverion Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2015: Kiinteistötekniikkayhtiö Caverionin liikevoitto kasvoi

2015-07-23 11_53_34-Caverion Osavuosikatsaus 1-6 2015_July 23 FINAL.pdf - Nitro Pro 9 (Expired Trial

1.4.–30.6.2015

·        Tilauskanta: 1 393,1 (Q2/2014: 1 350,3) milj. euroa.

·        Liikevaihto: 638,1 (588,4) milj. euroa.

·        Käyttökate: 22,0 (2,1) milj. euroa eli 3,4 (0,4) prosenttia liikevaihdosta.

·        Käyttöpääoma: 7,7 (Q2/2014: 48,6) milj. euroa.

·        Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 1,8 (4,1) milj. euroa.

1.1.–30.6.2015

·        Liikevaihto: 1 201,5 (1 179,7) milj. euroa.

·        Käyttökate: 36,2 (11,7) milj. euroa eli 3,0 (1,0) prosenttia liikevaihdosta.

·        Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 11,7 (-7,0) milj. euroa.

 

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan jakson lukuja, ellei toisin ole mainittu.

AVAINLUVUT

Milj. e 4–6/15 4–6/14 Muutos 1–6/15 1–6/14 Muutos 1–12/14
Tilauskanta 1 393,1 1 350,3 3 % 1 393,1 1 350,3 3 % 1 323,6
Liikevaihto 638,1 588,4 8 % 1 201,5 1 179,7 2 % 2 406,6
Käyttökate 22,0 2,1 951 % 36,2 11,7 210 % 67,5
Käyttökateprosentti, % 3,4 0,4 3,0 1,0 2,8
Liikevoitto 15,5 -3,6 23,4 0,4 44,2
Liikevoittoprosentti, % 2,4 -0,6 1,9 0,0 1,8
Tilikauden voitto 10,4 -4,1 15,8 -2,3 27,6
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e 0,08 -0,03 0,13 -0,02 0,22
Käyttöpääoma 7,7 48,6 -84 % 7,7 48,6 -84 % -19,3
Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja 1,8 4,1 -55 % 11,7 -7,0 113,5
Korollinen nettovelka 84,9 142,5 -40 % 84,9 142,5 -40 % 50,2
Velkaantumisaste, % 37,3 64,8 37,3 64,8 21,1
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 17 032 17 333 -2 % 17 018 17 354 -2 % 17 300

Konsernijohtaja Fredrik Strandin kommentti

”Strategiamme toteutus on edennyt kauden aikana hyvin. Olemme sisäisin toimenpitein luoneet perustaa kasvun edistämiseksi. Strategian ’Rakenna’‑vaiheessa luomme yhteistä toimintamallia ja yhteisiä prosesseja koko konsernille. Lisäksi panostamme järjestelmiin, työkaluihin ja toiminnan yhdenmukaistamiseen laskutusprosessin lyhentämiseksi. Valitsemme projektit myös entistä tarkemmin ja otamme käyttöön tehokkaampia projektien seurantakäytäntöjä. Strategian ’Rakenna’-vaihe on nyt käynnissä koko konsernissa. Samalla konsernissa valmistellaan siirtymistä strategian seuraavaan vaiheeseen.

Toimintamme vakauttaminen näkyy taloudellisessa kehityksessämme. Liikevaihtomme kasvoi kaksi prosenttia ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mikä vastaa päämarkkinoidemme vakaata tilannetta. Myönteinen kehitys toisella vuosineljänneksellä edellisvuoteen verrattuna johtuu pääasiassa projektikannan tarkistusten yhteydessä tehdyistä alaskirjauksista vuonna 2014. Loppuvuoden kehityksen odotetaan olevan enemmän viime vuoden kaltainen.

Siirtyessämme kohti vuoden 2015 jälkipuoliskoa strateginen painopisteemme siirtyy vähitellen kannattavan kasvun luomiseen. Tämän mukaisesti kehitämme edelleen liiketoimintamme jakaumaa keskittymällä suuriin talotekniikan kokonaistoimitusprojekteihin, palveluiden johtamiseen sekä tekniseen asennukseen ja kunnossapitoon. Toisella neljänneksellä olemme jo saaneet useita vaativia sopimuksia suurissa projekteissa ja  palveluiden johtamisessa.”

NÄKYMÄT VUODELLE 2015

Caverionin palvelujen ja ratkaisujen markkinanäkymät

Toimialan megatrendit, kuten lisääntynyt teknologian käyttö rakennuksissa, energiatehokkuutta koskevat vaatimukset ja lisääntyvä digitalisoituminen sekä automaatio, luovat edelleen kysyntää Caverionin palveluille ja ratkaisuille tulevina vuosina.

Teknisen asennuksen ja kunnossapidon odotetaan pysyvän vakaina. Parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö tukevat merkittävästi markkinoiden positiivista kehitystä.

Kiinteistöjen ja teollisuuden suurten uusien tarjousten odotetaan lisääntyvän vuoden aikana. Tarjoustoiminnassa on nähtävissä myönteisiä merkkejä etenkin julkisella sektorilla ja teollisuudessa. Alhaisen korkotason ja rahoituksen saatavuuden odotetaan tukevan investointeja. Talotekniikan kokonaistoimitusten suunnittelun ja toteutuksen kysynnän odotetaan kehittyvän suotuisasti erityisesti suurissa ja teknisesti vaativissa projekteissa.

Palveluiden johtamisen kysynnän odotetaan kasvavan. Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä uusien palvelujen tarpeen ja elinkaariratkaisujen kysynnän odotetaan lisääntyvän. Asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa tarjoaa edelleen Caverionille mahdollisuuksia käytön ja kunnossapidon ulkoistuksissa pääasiassa julkishallinnossa, teollisuudessa ja energiasektorilla.

Toimintaympäristön muutokset yleiseen makrotaloudelliseen kehitykseen ja geopoliittisiin jännitteisiin liittyvän lisääntyvän epävarmuuden seurauksena saattavat aiheuttaa tiettyä varovaisuutta projektien aloituksissa ja palvelujen kysynnässä.

Tulosohjeistus vuodelle 2015

Caverion pitää ennallaan 29.1.2015 julkistamansa tulosohjeistuksen. Caverion arvioi, että konsernin vuoden 2015 liikevaihto säilyy edellisvuoden tasolla ja että käyttökateprosentti vuonna 2015 kasvaa merkittävästi.
Caverion Osavuosikatsaus 1-6 2015_July 23 FINAL.pdf