Asbestipurkamisen vaatimukset tiukentuvat vuodenvaihteessa

ivz41yuhmjyt8qdrulgy

Asbestilainsäädäntö muuttuu vuodenvaihteesta alkaen, mikä aiheuttaa huomioitavaa tuleviin saneerauskohteisiin niin rakennuttajille, valvojille kuin isännöitsijöille. Nykyinen asbestitöihin liittyvä lainsäädäntö korvataan uudella lailla eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista ja valtioneuvoston asetuksella asbestityön turvallisuudesta.

Lakiin on keskitetty asbestipurkutyölupaa ja asbestipurkutyöntekijän pätevyyttä koskevat säännökset sekä näistä pidettävien rekistereiden ylläpitoon liittyvät määräykset. Asetuksella säädetään asbestityöhön liittyviä menettelyjä ja asbestipurkutyön suunnitelmien, menetelmien, työvälineiden sekä henkilösuojainten käyttöön liittyviä vaatimuksia.

Asbestikartoitus tulee suorittaa

Työnantajalla on ensisijainen vastuu asbestialtistuksen ehkäisemisessä, mutta myös rakennuttajan ja suunnittelijan on osaltaan huolehdittava asbestityön turvallisuudesta. Rakennuttajan tai saneeraushanketta valvovan tahon tulee uuden lainsäädännön myötä huolehtia, että peruskorjattavan tai purettavan kohteen asbestipurkutyötä varten tehdään asbestikartoitus.

Asbestikartoituksessa paikallistetaan asbestipitoiset materiaalit, määrät ja laatu, sekä arvioidaan purettaessa aiheutuva pölyävyys. Kartoituksen tiedot sisällytetään kirjalliseen turvallisuussuunnitelmaan. Saneerattavan kiinteistön asiakirjoihin merkitään myös mahdolliset rakenteisiin paikalleen jäävät asbestipitoiset materiaalit.

Erityisesti asbestikartoitusta ja altistumisalueen puhtautta koskevilla muutoksilla voi olla vaikutusta sekä urakka-aikaan että -hintaan, joten näihin seikkoihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota.

Asbestin purkutöihin puhtausvaatimuksia

Asbestikartoituksen tulos sanelee, riittääkö kohteessa tavanomainen purkutyö, vain onko purkaminen suoritettava ns. asbestityönä. Asbestipurkutöiden menetelmiin on lisätty julkisivujen pinnoitteen poisto märkähiekkapuhalluksella. Menetelmälle ei näin tarvita erikseen poikkeuslupia. Asbestisementtituotteiden, kuten asbestipitoisten seinä- ja kattolevyjen, purku ulkotiloissa edellyttää jatkossa aina asbestipurkutyölupaa.

Vanhoihin kiinteistöihin vuosien varrella tehdyissä peruskorjauksissa asbestimateriaalien purku ja poisto on voitu suorittaa virheellisesti tai tilat on peruskorjauksen jälkeen siivottu puutteellisesti, minkä vuoksi rakenteiden pinnoille on voinut jäädä asbestikuituja. Ennen peruskorjauksen aloittamista kannattaa urakoitsijan varmistaa, että saneerauskohteen tasopinnat ovat puhtaat. Näin vältetään joutumasta vastuuseen kiinteistössä aiemmin tehdyistä purkuun liittyvistä laiminlyönneistä.

Osastointimenetelmällä tehdyn asbestipurun jälkeen on purkutilan pinnat siivottava ja osaston ilma puhdistettava. Purkutyön jälkeen alipaineistetun purkutilan ilman puhtaus on varmistettava aggressiivisella ilmamittauksella ennen osastoinnin purkamista.

Inspecta kartoittaa, KiraLab tutkii

Inspectan kiinteistö- ja rakennetekniset asiantuntijat suorittavat asbestikartoituksia kaikkialla Suomessa. Inspectan tutkimuslaboratorio KiraLab ottaa materiaalinäytteitä vastaan koko maasta. Ohjeet ja lähetysosoitteet löytyvätKiraLabin sivustolta. Laajennamme myös oman näytteenottopalvelumme ensi vuonna kattamaan koko Suomen.

Uudentyyppinen tuubi- tai teippinäytteenottomenetelmä mahdollistaa myös urakoitsijan omatoimisen näytteenoton tilojen tasopinnoilta. Näytteet toimitetaan analysoitavaksi KiraLabin laboratorioon, josta saa myös näytteenottovälineistön ohjeineen. Tarvittaessa vuokraamme ilmanäytteiden ottamiseen soveltuvan ilmanäytteenottopumpun ohjeineen. Pumpun avulla kerätään asbestin purkamisen jälkeiset ilman kuitu- ja pölynäytteet analyysia varten.

Teippi- ja pölynäytteillä varmistetaan mahdollinen puhdistustarve tai tilan riittävä puhtaus turvallista jatkokäyttöä varten. Tutkitussa tilassa ei saa olla päättämättömiä tai rikkinäisiä putkieristeitä tai pölyävässä muodossa olevia muita asbestimateriaaleja. Ilman ja pintojen on oltava pölyttömiä. Ilmamittauksen osoittaessa tilan asbestikuitupitoisuudeksi alle 0,01 k/cm3, voidaan osastointi purkaa ja tila luovuttaa tilaajalle. Kuitumäärän ylittäessä 0,01 k/cm3 on tila siivottava uudelleen ja puhtaus tarkistettava uudelleen.

KiraLab on uusinut tekniikkaansa ja lisännyt kapasiteettiaan lisääntyvien asbestinäytteiden analysoimiseksi. Uusi pyyhkäisyelektronimikroskooppi mahdollistaa asbestin tutkimisen materiaali-, ilma- ja pyyhintäpölynäytteistä. KiraLab kykenee nopeaan ja joustavaan analysointiin kaikkien näytetyyppien yhteydessä, vastauksen saa sähköpostitse parhaimmillaan saman päivän aikana.

Muuttuvan lainsäädännön voit lukea täydellisenä Finlex-sivustolta:

Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta

Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista