Aluehallintovirasto myönsi luvan Kruunusiltojen rakentamiseen

Aluehallintovirasto on myöntänyt Helsingin kaupungille luvan Kruunusiltojen rakentamiseen Nihdistä (Sompasaari) Korkeasaareen ja edelleen Korkeasaaresta Laajasalon Kruunuvuorenrantaan. Lupa sisältää siltojen rakentamisen lisäksi luvan merialueen ruoppaamiseen ja täyttämiseen sekä tarvittavien rantarakenteiden rakentamiseen. Hanke on osa Kruunusillat -hanketta, jossa siltayhteys lyhentää huomattavasti Laajasalon ja Kruunuvuorenrannan uuden asuinalueen kulkuyhteyksiä Helsingin keskustaan.

Nihdistä Korkeasaareen johtava Finkensilta on 300 metriä pitkä ja sillan keskellä kulkee raitioliikenne, eteläreunalla jalankulku ja pohjoisreunalla jalankulku ja pyöräliikenne. Korkeasaaresta Laajasaloon johtava Kruunuvuorensilta on noin 1,2 kilometriä pitkä yksipyloninen vinoköysisilta. Pyloni sijoittuu Nimismies-luodon ja Emäntä-luodon väliin ja sen huippu on 135 metrin korkeudella. Vapaa alikulkukorkeus Herttoniemen väylän kohdalla on 20 metriä. Jalkakäytävä ja pyörätie sijoittuvat sillan eteläreunalle ja raitiotie pohjoisreunalle. Silloilla ei ole yleistä moottoriliikennettä. Pelastustoimi voi käyttää siltoja pelastustehtävissä.

Ruoppausmassojen määrä on yhteensä noin 210 000 kiintokuutiometriä ja täyttöihin tarvittavan louheen määrä noin 260 000 kiintokuutiometriä. Lisäksi rakennustöiden aikana voidaan mahdollisesti tarvita ruoppauksia ja väliaikaisia täyttöjä rakenteiden toteuttamiseksi. Täyttöihin saadaan käyttää vain puhdasta maa- ja kiviainesta.

Siltojen rakentamisen edellytyksenä on, että Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyden asemakaava tulee lainvoimaiseksi.

Tavoitteena on, että Finkensilta rakennetaan vuosien 2018–2019 aikana ja Kruunuvuorensilta vuosien 2019–2022 aikana. Rakentamistöitä ei saa tehdä olemassa olevien kalaväylien tai Nimismies-luodon ja Emäntä-luodon alueella meritaimenen vaellusaikana (15.8.–30.9.). Niitä ei saa tehdä lintujen pesimäaikaan (1.4.–30.6.) 500 metriä lähempänä edellä mainittuja luotoja eikä Palosaaren pohjoisrannan alueella. Ruoppaus- ja täyttötyöt on tehtävä 1.10.–31.3. välisenä aikana.

Luvan saajan on laadittava ja toteutettava kunnostussuunnitelma siian kutualueille aiheutuvan haitan kompensoimiseksi. Lisäksi luvan saajan on sovittava ammattikalastajille mahdollisesti aiheutuvien edunmenetysten korvaamisesta. Jos korvauksista ei päästä sopimukseen, luvan saajan on tehtävä aluehallintovirastolle hakemus asian ratkaisemiseksi.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös kokonaisuudessaan:

ESAVI/7/2017/2